Общи условия

Моля прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на интернет страницата www.veronique.bg  наричана за по-кратко САЙТЪТ.

Чл. 1. (1) Чрез САЙТA, „В. Ивкова“ ЕООД – дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес за контакти: гр. София п.к. 1527, бул./ул. Екзарх Йосиф № 115, ет. 6, ап. 16, наричано по-долу в настоящите Общи условия „Вероник“, предлага определени услуги за продажба.

(2) С настоящите Общи условия се уреждат отношенията между „Вероник“ от една страна и от друга страна – всяко от лицата, използващи САЙТА, наричано по-долу „ПОТРЕБИТЕЛ”. Уредените с настоящите Общи условия отношения между лицата по предходното изречение се делят на две групи:

– отношения, възникващи във връзка с използването на САЙТА.

– отношения, възникващи във връзка с покупката на услуги, чрез използването на САЙТА.

Чл.2. С акта на регистрацията си и маркиране на полето „Съгласен съм с общите условия за ползване”, Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на услугите предлагани чрез https://veronique.bg.

Чл. 3. САЙТЪТ предлага на ПОТРЕБИТЕЛЯ възможност за извършване на онлайн заявки за закупуване на услуги. Той Ви предоставя подробни описания и снимков материал, както и възможността да закупите бързо, удобно и лесно желаните и харесани от Вас услуги, които ще бъдат извършени в салона на „Вероник“.

Чл.4 (1) САЙТА съдържа оферти относно предлаганите услуги. Тези оферти могат да бъдат отделени и подредени по различни показатели и категории, съобразно желанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(2) Офертите съдържат основната информация за предлаганите индивидуални услуги (съобразно техния вид) и цената им, както и за предлаганите пакетни услуги. Някои от офертите са придружени със снимков материал.

(3) Указаната във всяка от офертите цена на отделната услуга е за един брой от нея, освен ако не е изрично посочено че е пакетна цена.

Чл. 5. Можете да пазарувате от САЙТА като си направите регистрация като „Регистриран потребител” или като „Гост”.

Чл. 6. (1) Чрез регистрацията си на САЙТА, посредством имейл, ще си спестите въвеждането наново на информация като име, адрес и телефон всеки път, когато пазарувате и освен това получавате допълнителни привилегии, като научавате първи за нашите специални оферти и отстъпки.

 (2) САЙТА Ви дава възможността да се регистрирате и като юридическо лице, като при регистрацията се въвеждат всички фирмени данни, необходими за издаването на фактура, ако такава Ви е необходима.

Чл.7  След като вече сте регистрирани, можете да променяте своите данни в секция “Моят профил”.

Чл. 8 (1) Услугите, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ има намерение да закупи следва да бъдат добавени в неговата „Кошница”. След като сте закупили услугата или пакета от услуги, е необходимо да се свържете със салона, за да си запишете час. Може да се свържете със салона и преди закупуването, за да проверите възможността процедурата да бъде извършена в желания от вас ден и часови диапазон.

(2) Добавянето на определена услуга в „Кошницата” става чрез натискане на наименованието или снимката на съответната услуга и след това натискане на бутона „ДОБАВИ В КОШНИЦАТА”.

(3) За да прегледа услугите в „Кошницата” си ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да натисне бутона „КЪМ КОШНИЦАТА”.

Чл. 9. (1) Заявките за покупка на услуги се извършват чрез попълване на специален формуляр, намиращ се на САЙТА.

(2) За да подаде заявката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да попълни полетата в нея, като задължителните за попълване полета са отбелязани със звезда (*).

(3) В заявката автоматично се описват видът, количеството и точната крайна цена (с включено ДДС) на услугите, съобразно съдържанието на „Кошницата” на ПОТРЕБИТЕЛЯ, което той е въвел по-рано.

 (4) При попълването на заявката за покупка ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да представи вярна и точна информация.

 Чл. 10. (1) Поръчката се счита за направена с натискане на бутона „ПОРЪЧАЙ”.

(2) Действието по предходната алинея, извършено от ПОТРЕБИТЕЛ,  представлява волеизявление за сключване на договор между ПОТРЕБИТЕЛЯ и „Вероник“ съгласно условията, посочени в заявката.

Чл. 11.  В рамките на 48 часа от получаване на заявката представител на „В. Ивкова“ ЕООД изпраща на  ПОТРЕБИТЕЛЯ електронно съобщение и/или предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителя, с което потвърждава получаването на зявката.

Чл. 12. „Вероник“ има право да откаже да извърши услуга поради технически или организационни причини. За този отказ се изпраща изрично уведомление до ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочената от него електронна поща или същия бива уведомен по телефон.

Чл. 13. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи в 14-дневен срок от потвърждаването на услугата.

 (2) Решението за отказ от договора и съответната услуга, трябва да бъде съобщено писмено на адреса на седалището на „Вероник“ и/или чрез електронна поща на адрес info@veronique.bg

Чл. 14 (1) Ако ПОТРЕБИТЕЛ се откаже от сключен между него и  „Вероник“ договор, „Вероник“ ще възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички плащания, които е получило от него, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която „Вероник“ е получило уведомлението на адреса на седалището на „Вероник“ и/или чрез електронна поща на адрес info@veronique.bg за отказването от договора и анулирането на услугите, предмет на отказа от договора. „Вероник“ ще извърши възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от ПОТРЕБИТЕЛЯ при първоначалната транзакция; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл. 15. Всяка услуга или пакет от услуги е с посочен срок на валидност. Преди поръчката на нашия сайт, Клиентът е уведомен за задължението си да се свърже с „Вероник“, за да потвърди възможността за извършването на процедурата в посочения срок на валидност. Ако Клиента не се яви за изпълнение на процедурата/ите в записания ден и час и в срока на валидност на същата/ите, заплатената вече сума няма да му бъде възстановена.

Ако в срока на валидност и след като е предоставило устно или писмено потвърждение на Клиента, „Вероник“ не е в състояние да изпълни услугата/ите, „Вероник“ се задължава да удължи срока на валидност на същата/ите или да възстанови платените от Клиента суми.

Чл. 15. Заплащането на цената на поръчана услуга се извършва по един от следните начини по избор на ПОТРЕБИТЕЛЯ:

На място – преди или след извършване на услугата в салона.

По банков път – с кредитна/дабитна карта, посредством банков превод по сметка BG58UNCR70001525114603 за “В.Ивкова” ЕООД

ПРАВА ВЪРХУ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НОВИНИ

Чл. 16. (1) Съдържанието в САЙТА – бази данни, текстове, снимков материал, графики и други е защитено с авторски права и сродни на тях права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, както и с права, закриляни от Закона за марките и географските означения, с носители „Вероник“ и/или на неговите партньори и доставчици.

(2) Нито една част от САЙТА не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на носителя на съответното право на интелектуална собственост – „Вероник“ и/или неговите партньори и доставчици. Всяко неправомерно използване на съдържанието на САЙТА ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите приложими действащи закони в Република България.

Чл. 17. Новините в този САЙТ са предназначени само за лична информация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Употребата им за други цели като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма, без изричното писмено одобрение на „Вероник“, не е позволено.

НЕДОПУСТИМИ ДЕЙСТВИЯ

Чл. 18.  (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да извършва действия, които нарушават общоустановените правила за общуване.

 (2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да извършва злоумишлени действия – разпространяване на вируси и други действия, нарушаващи права или интереси на  „Вероник“  и/или на трети лица.

 ГРАНИЦИ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 19. (1). „Вероник“ прави всичко възможно, за да поддържа вярна, точна и актуална информация на САЙТА, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

(2). „Вероник“  не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на САЙТА.

(3). „Вероник“ не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  други сайтове, към които САЙТА съдържа препратки.

(4). „Вероник“ не носи отговорност за непредоставяне на достъп до сайта, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;

(5). „Вероник“ не гарантира, че достъпът до сайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;

 (6). „Вероник“ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;

(7). „Вероник“ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва сайта.

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 20. (1) При промяна в Общите условия, новите Общи условия имат действие по отношение на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, в случай че „Вероник“ ги изпрати на предоставената от него електронна поща чрез съответния линк за достъп до тях и този ПОТРЕБИТЕЛ не заяви в дадения му срок, че отхвърля промяната в Общите условия.

(2) В случай на промяна в Общите условия, новите Общи условия не се прилагат към отношенията, възникнали във връзка с покупка на услуги, чрез използването на САЙТА, за които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил заявка преди промяната.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 22. Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на публикуването им в САЙТА.

Чл. 23. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София или от Комисията за защита на Потребителите.