Политика за обработване на лични данни

ВЪВЕДЕНИЕ

Извършвайки дейността си „В. Ивкова“ ЕООД, ЕИК 207156267 – дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес за контакти: гр. София п.к. 1527, бул./ул. Екзарх Йосиф № 115, ет. 6, ап. 16, („Дружеството“, „Вероник“, „ние“, „нас“), обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Тази интернет страница www.veronique.bg се притежава от „Вероник“ и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. „Вероник“ се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си www.veronique.bg

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни.  „Вероник“ не обработва такава информация за Вас.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

„Вероник“ събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите в нашия салон. Данните Ви служат за статистически цели, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на салона.

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които „Вероник“ може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

При създаване на Профил, регистриране на интернет страницата ни,  подаване на запитване чрез формата за запитвания на сайта, абонамент за новини и промоции чрез форма за абонамент – имената Ви; електронния Ви адрес; телефонния Ви номер, дата на раждане (не е задължително) вида на услугата, която сте заявили и начина по който искате да получаване актуални новини и промоции;

За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;

Участие в онлайн проучване и други маркетинг дейности – различни видове информация, включително, но не само името ви,  телефонния ви номер, email адреса ви, начина, по който предпочитате да се свързваме с Вас история на търсенията Ви, предпочитани услуги и стоки.

Когато записвате час по телефон – имената Ви, телефонния Ви номер, предпочитаната услуга;

Информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с направените плащания.

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за „Вероник“ са:

 1. Преддоговорни отношения и изпълнение на сключени договори;
 2. Дейности по управление на Вашия профил при онлайн закупуване на услуга/и:
 3. Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие;
 4. Маркетинг дейности на Дружеството на основание дадено съгласие. Форма за записване към абонамент за получаване на новини и промоции.

Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно най-новите ни продукти и предстоящи събития. Тя ни помага и да подобрим услугите, съдържанието и рекламата ни. В случай че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време като актуализирате предпочитанията си в профила и на интернет страницата.

Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни.

Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики.

Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на „Вероник“.

Ако участвате в събития, лотария, конкурс или промоция, е възможно да използваме предоставената от Вас информация, за да администрираме тези програми.

В допълнение Вашите данни се обработват от „Вероник“ и за целите на:

Въпроси, отправени към нас, свързани с продукти  и услуги, на основание съгласието Ви;

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Инстаграм и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. „Вероник“ не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В дадени случаи „Вероник“ може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори – подизпълнители, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на Дружеството или помагат на „Вероник“ в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел да предоставяне или усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.

Личните ви данни могат да бъдат предоставени за целите на статистиката и управление на услугите и качеството на предоставянето им.

За случаите, в които „Вероник“ споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на „Вероник“, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – „Вероник“ да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

„Вероник“ взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Онлайн услугата използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация. Онлайн форма за абонамент за новини  и промоции – по силата на техните Условия за защита на личните данни.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

Всички служители на „Вероник“ са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

За случаите, в които „Вероник“ споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на същото, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ

Ако сте предоставили Ваши лични данни на „Вероник“, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

 • да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата на „Вероник“;
 • право на достъп до личните Ви данни, обработвани от „Вероник“;
 • право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
 • право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четен формат;
 • правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
 • право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;
 • право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на info@veronique.bg или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр. София п.к. 1527, бул./ул. Екзарх Йосиф № 115, ет. 6, ап. 16, За длъжностното лице за защита на данните.

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

Имате право да подадете жалба или сигнал до Комисията за защита на потребителите /КЗЛД/ срещу администратор и/или обработващ лични данни за нарушение на Вашите права по законодателството в областта на защитата на личните данни. Инструкции за подаването на жалби и сигнали са публикувани на уеб сайта на КЗЛД: www.cpdp.bg.

ДЕЦА

Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на „Вероник“, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ИЛИ ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В „ВЕРОНИК“, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:

На имейл адрес: info@veronique.bg

По поща: гр. София п.к. 1527, бул./ул. Екзарх Йосиф № 115, ет. 6, ап. 16